BLACK.png
 
 

+ Advanced Motion Graphics +

ไม่มีเส้นทางลัดใดไปสู่การเป็น Motion Graphic Designer มืออาชีพโดยไม่ผ่านระยะทางของการฝึกฝน พัฒนาทักษะตามความเหมาะสม เพราะในความเป็นจริงนั้น นักออกแบบทุกคนต่างรู้ดีว่ามันหมดยุคสมัยสำหรับการที่คุณแค่ใช้โปรแกรมเป็นแล้วจะสามารถทำงานได้จริงไปนานแล้ว ยิ่งช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ปรับเปลี่ยนเป็น Motion Graphics มากขึ้นเท่าไร นักออกแบบต้องพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้ชิ้นงานของคุณกลายเป็นชิ้นงานที่ถูกเลือกในท้ายที่สุด เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างชิ้นงาน Motion Graphics กับชิ้นงาน Motion Graphics ที่สวย และชิ้นงาน Motion Graphics ที่นอกจากสวยแล้วยังสามารถสื่อสารข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง พร้อมระบบการเรียนโดยใช้หลักสูตรประยุกต์ที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์การทำงานด้าน Motion Graphics มากกว่า 10 ปี

 

สอนโดย : กิตติคุณ กิตติโสวรรณ

 
 
BLACK.png
 
 
 
 

PLEASE CONTACT FOR MORE INFORMATION

blue.png