CHARACTER ANIMATION

PLEASE CONTACT FOR MORE INFORMATION

สอนโดย : ภาณพ คุณวัฒน์

มากกว่าครึ่งของงาน Motion Graphics ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Infographics หรืองาน Commercial ประเภทต่างๆ ที่เห็นในปัจจุบันนั้นถูกถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์หรือตัวการ์ตูนประเภทต่างๆ ที่โลกแล่นอย่างมีชีวิต โดยอาจสร้างขึ้นจากต้นแบบที่มีชีวิตอยู่แล้ว เช่น คน สัตว์ประเภทต่างๆ หรืออาจถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการให้เป็นคาแรกเตอร์ที่มีแขนขา พูดหรือขยับได้เช่นเดียวกับคน เช่น ต้นไม้ อาคาร พระอาทิตย์ หรือแม้กระทั่งตัวอักษร หลักสูตร Character Animation จะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการเคลื่อนไหว การสร้างปฏิกิริยาประเภทต่างๆ ของคาแรกเตอร์ให้ดูมีเสน่ห์ พลิ้วไหวราวกับมีชีวิตจริงๆ ด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านกราฟิกและฟิสิกส์เข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์ของวิทยากรมือรางวัลระดับโลก แลมีคอนเทนต์ลงในแมกกาซีนของประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่งาน Animation มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากที่สุด