Back to All Events

CREATIVE FOUNDATION

ทลายกรอบทางความคิดเพื่อสร้างงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้คุณหลุดออกจากกรอบของความซ้ำซาก รวมถึงเรียนรู้วิธีการประยุกต์การนำเสนอชิ้นงานของคุณให้แปลกใหม่ น่าสนใจ . . . Read more

เรียนวันที่ 27 ต.ค. - 15 ธ.ค. 62 (8 ครั้ง)
ทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

Earlier Event: October 26
MOTION GRAPHICS
Later Event: October 30
ANIMATION