Back to All Events

CREATIVE FOUNDATION

ทลายกรอบทางความคิดเพื่อสร้างงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้คุณหลุดออกจากกรอบของความซ้ำซาก รวมถึงเรียนรู้วิธีการประยุกต์การนำเสนอชิ้นงานของคุณให้แปลกใหม่ น่าสนใจ . . . Read more

เรียนวันที่ 22 ก.ย. - 17 พ.ย. 62
ทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

Earlier Event: September 21
VIDEO EDITING
Later Event: September 30
ADOBE ILLUSTRATOR