Color Grading 006.jpg
 
 

VIDEO

 

BEAR SHARE

 

The Art of Editing #3 : Creative Pacing & Rhythm สร้างจังหวะสำหรับงานตัดต่อแบบมืออาชีพ

The Art of Editing หรือศาสตร์แห่งการตัดต่อ หรือลำดับภาพในบทความนี้ จึงขอแนะนำเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ Pacing & Rhythm หรือการสร้างจังหวะในการตัดต่อ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวควบคุมทั้งหมดนั้น คือการสร้างจังหวะในการตัดต่อ หรือ Pacing & Rhythm ซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไร เชิญติดตามไปพร้อมๆ กันครับ

#BEARtheory