13 Proj Mapping.png

ราคา : 25,000 บาท

PLEASE CONTACT FOR MORE INFORMATION

สอนโดย : เรืองฤทธิ์ สันติสุข
Director, Projection Mapping Artist
Duck Unit

ประยุกต์ความรู้ด้าน Motion Graphic ของคุณสู่การนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยหลักสูตร Projection Mapping ของ BEAR โดยกูรูที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอีเวนท์ที่น่าประทับใจไว้มากมายทั้งคอนเสิร์ตและอีเวนท์สเกลใหญ่ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการนำเสนออีเวนท์ในระดับ Talk of The Town หรือแม้แต่อีเวนท์ออแกไนเซอร์ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถไปสู่งานสเกลขนาดใหญ่ได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนศิลปินหรือ Interactive Media Designer ประเภทต่างๆ ที่ต้องการต่อยอดความรู้ไปสู่สายงาน Mapping เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ที่น่าจดจำ นี่คือหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ในทุกๆ ด้านของคุณ

หลักสูตร Projection Mapping เน้นหนักไปในเรื่องของการเร่งกระบวนการการคิด ประยุกต์องค์ความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ของนักเรียนให้ก้าวกระโดดไปจนถึงขีดสุด ด้วยการสอนที่เคี่ยวจนกระทั่งตกผลึกจนกระทั่งสามารถสร้างโปรเจ็กต์งาน Projection Mapping ได้จริง เปิดสอนด้วยระบบ Waiting List ผู้สมัครที่มีความสนใจจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาประเมินก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้